มาตรการต่างๆ

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1201
ขอใช้ VPS 02-590-1200
แจ้งปัญหาเครือข่าย / อินเทอร์เน็ต 02-590-1196
Data Exchange (HDC) 02-590-1201
ระบบบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ต.8 (Quarantine t.8) 02-590-2180 ต่อ 313
ระบบ JHOS 02-590-2180 ต่อ 313
พัฒนาระบบ Smarthealth Service เพื่อเพิ่มชุดข้อมูลใหม่ จาก Linkage Center (MOI) 02-590-2180 ต่อ 313
สิทธิ์การเข้าใช้งาน Big Data 02-590-2180 ต่อ 313
Smarthealth Service 02-590-2180 ต่อ 313
Open Data 02-590-2180 ต่อ 313
Confiding 02-590-2180 ต่อ 313
Active Case Finding by MOPH 02-590-2180 ต่อ 313
COLAB by MOPH 02-590-2180 ต่อ 313
ระบบ MMIS 02-5902185 ต่อ 416-418,421-426
ระบบ Co-Ward 02-5902185 ต่อ 416-418,421-426
ระบบ H4U 02-5902185 ต่อ 416-418,421-426
ระบบ Q4U 02-5902185 ต่อ 416-418,421-426
ระบบ HIS Gateway 02-5902185 ต่อ 416-418,421-426
API ตรวจสอบสิทธิ์แพทย์ 02-5902185 ต่อ 416-418,421-426
e-mail ภาครัฐ 02-590-2194
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 02-590-1207
ขอใช้งาน Conference 02-590-1204
ขอใช้ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 02-590-1207
JHCIS ดูรายละเอียดและสอบถามปัญหาต่างๆ ได้ที่ http://neo.moph.go.th/jhcis/ หรือ 02-590-2180 ต่อ 316
ระบบ DDC Care 063-494-6782-5 (4คู่สาย), Email : thaiddc.itc@ddc.mail.go.th
ระบบ Co Lab 02-590-2180 ต่อ 316 / 083-0677289
งานธุรการ / สารบรรณ 02-590-2197 / 02-590-1214
งานบุคคล 02-590-2196 / 02-590-1203
งานการเงิน 02-590-2196
งานพัสดุ 02-590-2180 ต่อ 612