นายแพทย์อนันต์ กนกศิลป์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายแพทย์เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล

นายแพทย์ชำนาญการ

นายวสันต์ สายทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

น.ส.สุวันต์นา เสมอเนตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

นางรุ่งนิภา อมาตยคง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสุรีย์ กฤษณายุทธ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวณัฐพร น้ำใจดี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวจิลาวัลย์ มีสังข์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายอภิภู เรืองรุ่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายชวลิต รัตนโกสีย์กิจ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายณฐนนท์ นากเณร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายสุรเชษฐ์ คำบุญมี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายราชิ ปาลือชา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายพิษณุเดช ปักกุนนัน

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน

นายชวลิต ลิ้มปิยินทรากูล

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน

นายธนบูลย์ แตงจุด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายณัฐวุฒิ สิงหะตา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวกันตภัส วรรธนะรุ่งโรจน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวกฤษณา ใจวัน

เจ้าหน้าที่ภาระกิจประสานงานโครงการ (TUC)

นางสินีนาฏ พรัดมะลิ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสาวจริยา มอบนรินทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสาวปลื้มกมล ตั้งวัฒนกุลชัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายทานตะวัน ปรือปรัก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสาโรจน์ บุญเกิด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายลีนวัตร พาพะหม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายศักดิ์ดา ศิริรักษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายถิรวุฒิ แต้สกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวนริศรา แสนราช

นักจัดการงานทั่วไป

นางกนกวรรณ มาป้อง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสาวิตรี คุ้มไข่น้ำ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุภลักษณ์ เจริญธรรม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายภัทรวัฒน์ สามพวงทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายกัญจน์ เข็มนาค

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายภีมพล เปล่งขำ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายฐิติ ภู่เพ็ชร์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ

นางสาวณัฐกุล ชูสิทธิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายอรรถพล ธนะวงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวพชรวลี ใจหาญ

นักจัดการงานทั่วไป

  • สังเคราะห์และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ
  • ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ โดยคำนึงถึงปัจจัยที่มีผลกระทบตลอดห่วงโซ่อุปทาน
  • ส่งเสริม สนับสนุนและขยายผลการพัฒนาระบบงานประจำสู่งานวิจัย อย่างมีคุณภาพ ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ
  • ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
  • ศึกษาค้นคว้าหาเครื่องมือและวิธีการในการทำวิจัยที่ทันสมัย เพื่อคุณภาพงานวิจัยที่ดี
  • อ้างอิงผลงานวิจัยเพื่อกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณภาพด้านสาธารณสุข
  • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย เพื่อการนำไปประยุกต์และใช้ประโยชน์สำหรับสาธารณะ
  • ให้คำปรึกษา ด้านการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประยุกต์และพัฒนาระบบงานประจำ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายสัมฤทธิ์ สุขทวี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายธีปกรณ์ รักษาประเสริฐกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวเรวดี ศากยวงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายเจษฎา สุทธนู

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวศิริพร เภรีฤกษ์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนภาพร มานะเจริญสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาววันเพ็ญ เบญจวิกรัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวภัสรา สดรัมย์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวศิริลักษณ์ พงศ์วรินทร์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวญาสุนันทน์ ไพฑูรย์เลิศ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวนันท์นภัส ฉลาด

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปทิตตา สิริปัญญามงคล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวนันธิภา เขียวธง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวฐานันท์ดา มุสิกสิริจิรกุล

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวสวพร ใบศรี

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวจิราพร บุญเพิ่ม

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาววนิดา จันทสี

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวฉัตรปวีณณ์ ธนธนวัฒน์

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวอรัญญา ศิริกุล

เจ้าพนักงานธุรการ

นายเชือน วงษ์ทอง

พนักงานขับรถ

นายทวีภพ สลัดทุกข์

เจ้าภาระกิจสารบรรณและผลิตเอกสาร

นางสาวสุปภา จันสอน

แม่บ้าน