นายแพทย์อนันต์ กนกศิลป์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายแพทย์เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล

นายแพทย์ชำนาญการ

นายวสันต์ สายทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

แพทย์หญิงวิมลพรรณ อาจสม

นายแพทย์ชำนาญการ

 • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนแม่บท แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลางตามแผนปฏิรูปด้านสาธารณสุข และนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ
 • ติดตาม ควบคุม กำกับ และประเมินผล แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาล
 • จัดทำคำของบประมาณ ควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผล แผนคำของบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาล
 • ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการระบบการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
 • จัดเก็บ รวมรวม ประมวลผลข้อมูล เพื่อการนำเสนอ สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System) และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขผ่านระบบดิจิทัล
 • จัดทำแผน กรอบ และแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การประชุมฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของหน่วยงานให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
 • สนับสนุน และให้บริการระบบ VDO & Web Conference เพื่อการติดต่อสื่อสาร มอบนโยบาย หรือข้อสั่งการ ประชุมหารือ อบรมให้กับหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 • จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของการบริหารความเสี่ยง และกรอบการตรวจสอบภายใน
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางรุ่งนิภา อมาตยคง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสุรีย์ กฤษณายุทธ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวณัฐพร น้ำใจดี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวจิลาวัลย์ มีสังข์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสาวกันตภัส วรรธนะรุ่งโรจน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายณฐนนท์ นากเณร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายเกษมสิทธิ์ คำบุญมี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Infrastructure) เพื่อให้เกิดระบบการเชื่อมโยงทั้งระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) และระบบเครือข่ายภายนอก (Internet)
 • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ในเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นไปตามมาตรฐาน พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
 • พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขทางไกล (Tele - Health) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
 • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ การจัดการระบบโครงข่ายด้านข้อมูลและเสียง (Data & Voice Communication) VDO & Web Conference เพื่อการให้บริการระหว่างหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแล และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศพื้นฐานของกระทรวงสาธารณสุขให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนา ปรับปรุงระบบ Data Center และภารกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น ISO 27001:2013 และ ISO 9001
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายราชิ ปาลือชา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายพิษณุเดช ปักกุนนัน

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน

นายชวลิต ลิ้มปิยินทรากูล

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน

นายชวลิต รัตนโกสีย์กิจ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายธนบูลย์ แตงจุด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายอภิภู เรืองรุ่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายพีระวิทย์ สิงห์สู

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 • ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบาย บริหารจัดการ ตลอดจนการสนับสนุน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพระหว่างหน่วยงานและสถานบริการ โดยการนำข้อมูลมาแสดงผลในรูปแบบ Business Intelligence (BI)
 • ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบคลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center) เพื่อรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ และแสดงรายงานในระดับต่าง ๆ ตลอดจนใช้ในการกำกับ ติดตาม และประมวลผลในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ
 • บริหารจัดการ และสนับสนุนการใช้ข้อมูลในระบบคลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center) และระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ และความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงมหาดไทยผ่านเครือข่าย (Linkage) เพื่อการแลกเปลี่ยน และให้บริการ Open Data Government โดยใช้ระบบ Smart Health ID
 • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับโรงพยาบาล Health Information System (JHOS) ให้ได้ตามคุณสมบัติ และมาตรฐานซอฟต์แวร์ (Software) ระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยบริการ Health Information System (HIS) ระดับโรงพยาบาล
 • สนับสนุนการพัฒนาระบบงานลงทะเบียนประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) เพื่อให้การจัดการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสินีนาฏ พรัดมะลิ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปลื้มกมล ตั้งวัฒนกุลชัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายทานตะวัน ปรือปรัก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายสาโรจน์ บุญเกิด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายลีนวัตร พาพะหม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายศักดิ์ดา ศิริรักษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ กำหนดคุณสมบัติและมาตรฐานซอฟต์แวร์ (Software) ระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยบริการ Health Information System (HIS) ในแต่ละระดับ
 • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และกำหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ Health Information Exchange (HIE) ตามประเภท และชนิดของข้อมูลกลาง (Data Catalogue) ของประเทศ
 • วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และกำหนดมาตรฐานระบบการเชื่อมต่อข้อมูล HIS Gateway Project ให้เป็นไปตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ Health Information Exchange (HIE)
 • วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานสมุดสุขภาพประชาชน Health For You (H4U) ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล Personal Health Record (PHR) และข้อมูลประวัติ การให้บริการของบุคคล Electronic Medical Record (EMR) ตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ โดยอ้างอิงกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ออกแบบ และพัฒนาระบบงานการบริหารจัดการคิวการรับบริการในโรงพยาบาล (Q4U) ให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบคิวกลางของประเทศ
 • ออกแบบ และพัฒนาระบบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ (MMIS) และดูแลให้คำปรึกษาปัญหาการใช้งานเบื้องต้น
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย

นางกนกวรรณ มาป้อง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสาวิตรี คุ้มไข่น้ำ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุภลักษณ์ เจริญธรรม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายณภัทรวัฒน์ สามพวงทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายกัญจน์ เข็มนาค

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายภีมพล เปล่งขำ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายนวพล ปิ่นโมรา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวณัฐกุล ชูสิทธิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายอรรถพล ธนะวงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพและสนับสนุนหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 • ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ Health Information Exchange (HIE) ตามประเภทและชนิดของข้อมูลกลาง Data Catalogue) ในการเชื่อมโยงข้อมูลและบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลด้านสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
 • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ Health Information System (JHCIS & PCC Application) ให้ได้ตามคุณสมบัติและมาตรฐานซอฟต์แวร์ (Software) ระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยบริการ Health Information System (HIS) ระดับหน่วยบริการปฐมภูมิ
 • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการยืนยันตัวบุคคล (Identification) ของกระทรวงสาธารณสุข (My MOPH) และการเชื่อมโยงตรวจสอบกับระบบการยืนยันตัวบุคคลภายนอกให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ Health Information System (JHCIS & PCC Application)
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นายสัมฤทธิ์ สุขทวี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ สิงหะตา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายธีปกรณ์ รักษาประเสริฐกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวเรวดี ศากยวงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายถิรวุฒิ แต้สกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายเจษฎา สุทธนู

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวศิริพร เภรีฤกษ์

นักจัดการงานทั่วไป

 • ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและเลขานุการ และบริหารจัดการระบบงานสารบรรณตามระเบีบบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ
 • ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคล การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินผลปฏิบัติราชการ/การประเมินผลงานวิชาการ สิทธิประโยชน์ การยกย่องเชิดชูเกียรติ การลงโทษทางวินัย โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
 • ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับระบบการเงินและบัญชี ควบคุมกำกับ ตรวจสอบเอกสารทางการเงินและบัญชี การบริหารเงินทดรองราชการ เงินยืมราชการ และการยืมเงินผ่านบัตรเครดิตราชการ จัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการบริหารการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับระบบการบริหารพัสดุ วางแผน ติดตาม ควบคุมกำกับ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการด้านพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
 • ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับอำนวยการทั่วไป ควบคุม ดูแล และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร สนับสนุนการปฏิบัติงานภายในกลุ่ม/ฝ่าย และประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานอาคารสถานที่ และบริหารจัดการยานพาหนะ ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง พัฒนา และปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย

นางสาววันเพ็ญ เบญจวิกรัย

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

นางสาวภัสรา สดรัมย์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวศิริลักษณ์ พงศ์วรินทร์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวญาสุนันทน์ ไพฑูรย์เลิศ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวนันธิภา เขียวธง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวฐานันท์ดา มุสิกสิริจิรกุล

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวสวพร ใบศรี

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวจิราพร บุญเพิ่ม

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาววนิดา จันทสี

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวฉัตรปวีณณ์ ธนธนวัฒน์

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวอรัญญา ศิริกุล

เจ้าพนักงานธุรการ

นายเชือน วงษ์ทอง

พนักงานขับรถ

นายทวีภพ สลัดทุกข์

เจ้าภาระกิจสารบรรณและผลิตเอกสาร

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1200