ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมออนไลน์ (ทักษะด้านดิจิทัล) 23 และ 30 สิงหาคม 2564

เรื่อง  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมออนไลน์ 

เรียน  อธิบดีกรมทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม หัวหน้าหน่วยงานในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้อำนวยการองค์การมหาชน ของกระทรวงสาธารณสุข 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีกำหนดจัดอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านดิจิทัล ตามร่างแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ให้แก่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกวิชาชีพ ในวันที่ 23 และ 30 สิงหาคม 2564 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบ 500 คน และจะส่ง Link ห้องประชุม Webex ให้ทาง email ที่ลงทะเบียน 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ดังนี้
1.  หลักสูตร “การสร้างความตระหนักรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”  วันที่ 23 สิงหาคม 2564  เวลา 09:00-16:30น.   << ลงทะเบียน >>
2. หลักสูตร “ PDPA (Personal Data Protection Act) 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”  วันที่ 30 สิงหาคม 2564  เวลา 09:00-16:30น.   << ลงทะเบียน >>

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ คุณกมลาภรณ์ ศรีแนน โทรศัพท์ 0 2104 3398, 08 1352 0458 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์และอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณ

**กำหนดการ download ได้จากไฟล์แนบค่ะ**
 


2021-08-10 | Tuesday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 354 ครั้ง

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1201