เป้าหมาย และ พันธกิจ

||  GOAL  ||                 

 • มุ่งมั่นสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 : 2013

   ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย สำหรับสารสนเทศ


||  พันธกิจ  ||              

1. กำหนดมาตราฐาน และ พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของกระทรวงสาธารณสุข ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์

2. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสุขภาพให้มีคุณภาพและเสถียรภาพ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหาร บริการ วิชาการ รวมทั้งจัดหาซอฟท์แวร์ที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติให้บรรลุพันธกิจของกระทรวงสาธารณสุข

3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้ตามมาตรฐานสอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

4. บริการข้อมูลการสารธารณสุขที่ครอบคลุม ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้ง
จัดให้มีระบบบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพและได้รับความพึงพอใจจากประชาชน ในทุกขั้นตอนบริการและเชื่อมโยงบริการให้เข้าถึงส่วนภูมิภาค

5. พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศสาธารณสุขบริการเครือข่ายที่ครอบคลุม เหมาะสมและมีเสถียรภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบกับ
หน่วยงานอื่นๆ ทั่วประเทศ


2016-10-31 | Monday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 4126 ครั้ง

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1201