(ร่าง) Digital Health (white paper) กรอบแนวคิดระบบสุขภาพดิจิทัล (V. 12.2020)


2021-03-08 | Monday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 885 ครั้ง

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1201