โครงสร้าง ศทส.

การแบ่งส่วนราชการ  แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม และ ๑ ฝ่าย ดังนี้

๑.  กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

มีหน้าที่ 
        ๑.๑  จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
        ๑.๒  เสนอแนะการขอจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
        ๑.๓  บริหารจัดการ ติดตาม ควบคุม กำกับดูแล และให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาระบบการจัดการ     
                ประเมินผลแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
        ๑.๔  ติดตาม จัดทำ ควบคุม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำปรึกษา แก้ไขปัญหาระบบการจัดการ และไหลเวียนเอกสารไร้กระดาษ ( paperless) 
               ให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
        ๑.๕  ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการบริหารกระทรวง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ( Executive 
                Information System ) 
        ๑.๖  ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อการวางแผน และคาดการณ์แนวโน้มความต้องการกำลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        ๑.๗ ให้บริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ


๒.   กลุ่มพัฒนามาตรฐานและบริการคอมพิวเตอร์

มีหน้าที่ 
         ๒.๑  พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน Hardware, Software, Peopleware, Data และ Network ให้เป็นบรรทัดฐานของกระทรวง และเป็นไป
                ในทิศทางเดียวกัน 
         ๒.๒  สร้างกลไกการจัดการฐานข้อมูลการจัดการสำนักงาน ( Back Office Database: e-Procurement 
                e-Payment, e-Budget, e-Personnel , e-Accounting ฯลฯ ) ของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข และเชื่อมโยงกับ
                กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         ๒.๓ บริหารจัดการคลัง/ฐานข้อมูลกระทรวง และหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงาน ICT อื่นที่เกี่ยวข้อง ให้มีมาตรฐานและแบ่งสรรการใช้
                ทรัพยากรระบบร่วมกันในกระทรวง และเชื่อมโยงกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         ๒.๔ จัดเก็บ รวบรวม ประมวลข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อการนำเสนอและสนับสนุนการบริหารกระทรวงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
         ๒.๕ พัฒนา ส่งเสริม และบำรุงรักษาระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข


๓.   กลุ่มคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มีหน้าที่

         ๓.๑ พัฒนา บริหาร ควบคุม กำกับดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายสารสนเทศพื้นฐานของกระทรวง 
         ๓.๒ พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขทางไกลร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
         ๓.๓ บริหารจัดการการให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายนานาชาติ ( Internet ) กระทรวงสาธารณสุข 
         ๓.๔ บริหารจัดการ ให้บริการรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูล และการโต้ตอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ 
         ๓.๕ ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคมภายในกระทรวงสาธารณสุข 
         ๓.๖ ร่วมวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน การจัดการระบบโครงข่ายด้านข้อมูลและเสียง ( Data & voice communication ) 
               ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขส่วนภูมิภาคกับส่วนกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
         ๓.๗ ให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ไขปัญหาในการพัฒนาเครือข่าย


๔. กลุ่มพัฒนาการบริหารข้อมูล

มีหน้าที่

         ๔.๑ พัฒนาปรับปรุง และประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ ( Application Software ) เข้ากับกระบวนการทำงานของหน่วยงาน
                เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และบริการประชาชน 
         ๔.๒ ติดตาม จัดทำ วิเคราะห์ ออกแบบงานคลังข้อมูลกระทรวง และสนับสนุนส่วนราชการในสังกัดให้เป็นไปตามแผนแม่บท 
         ๔.๓ พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทำงาน ที่ได้ออกแบบระบบคลังข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขและบำรุงรักษา
                ซอฟต์แวร์ที่ประยุกต์ใช้ 
         ๔.๔ สนับสนุน ส่งเสริม การประยุกต์ใช้และพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เข้ากับการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคประชาชน 
                (Front Office : e-Government, e-Business, e-Commerce , e-Procurement ฯลฯ) 
         ๔.๕ งานริเริ่มและนำร่องและประสานการพัฒนาโครงการด้าน ICT กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง
                เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และภาคเอกชน 
         ๔.๖ ให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ไขปัญหาการพัฒนาระบบงาน


๕.  กลุ่มศึกษาและวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ

มีหน้าที่

        ๕.๑ สังเคราะห์และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ

        ๕.๒ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ โดยคำนึงถึงปัจจัยที่มีผลกระทบตลอดห่วงโซ่อุปทาน

        ๕.๓ ส่งเสริม สนับสนุนและขยายผลการพัฒนาระบบงานประจำสู่งานวิจัย อย่างมีคุณภาพ ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ

        ๕.๔ ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย

        ๕.๕ ศึกษาค้นคว้าหาเครื่องมือและวิธีการในการทำวิจัยที่ทันสมัย เพื่อคุณภาพงานวิจัยที่ดี

       ๕.๖ อ้างอิงผลงานวิจัยเพื่อกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณภาพด้านสาธารณสุข

       ๕.๗ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย เพื่อการนำไปประยุกต์และใช้ประโยชน์สำหรับสาธารณะ

       ๕.๘ ให้คำปรึกษา ด้านการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประยุกต์และพัฒนาระบบงานประจำ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

       ๕.๙ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


๖.   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่

         ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และงานอำนวยการทั่วไป


2016-10-31 | Monday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 1901 ครั้ง