คำสั่งแต่งตั้ง มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (27/2563 28 ธ.ค.2563)


2021-02-04 | Thursday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 77 ครั้ง

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1201