Template ตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัด "ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital"

รายละเอียดกรอบการประเมิน (Template) ตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัดชื่อ "ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital"
(ภายใต้ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล แผนที่ 12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ โครงการ Smart Hospital)


2020-11-09 | Monday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 680 ครั้ง