คู่มือ MOPH Connect

MOPH Connect เป็นแพลตฟอร์มบริการสุขภาพบน Line Official Account มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพและบริการต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขแบบอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งยังเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการบริการของโรงพยาบาลภาครัฐ ให้มีความสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลารอคอยของผู้มารับบริการ และลดความแออัดของโรงพยาบาล โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล


2020-10-27 | Tuesday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 14 ครั้ง