แอพพลิเคชั่น dHealth ที่สามารถดูข้อมูลยาที่ใช้สำหรับโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่ และข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของตนเอง

แอพพลิเคชั่น dHealth 

บุคลากรที่ทำงานอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขและบริเวณใกล้เคียง ที่กำลังจะเข้สู่วัยสูงอายุหรือเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ และมีประวัดิการรักษาพยาบาลในหน่วยงานดังต่อไปนี้ ได้แก่ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) สถาบันโรคทรวงอก สถาบันทันตกรรม สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันประสาทวิทยา และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มาลงทะเบียนแอพพลิเคชั่น dHealth ที่สามารถดูข้อมูลยาที่ใช้สำหรับโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่และข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สำคัญของตนเอง ซึ่งจะเปิดให้บริการ เริ่มวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
ณ ศูนย์นวัตกรรมสุภาพผู้สูงอายุ อาคารกรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการลงทะเบียน


2020-07-03 | Friday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 498 ครั้ง