แบบสำรวจความพึงพอใจการบริการระบบประชุมทางไกล (e-Conference) กระทรวงสาธารณสุข

หนังสือที่ สธ. 02012/ว290 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการบริการระบบประชุมทางไกล (e-Conference) กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มเป้าหมายการตอบแบบสำรวจ 
1. เจ้าหน้าที่งานไอทีหรืองานโสตฯ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง
2. เจ้าหน้าที่งานไอทีหรืองานโสตฯ ของกรมและหน่วยงานในสังกัดกรม
3. เจ้าหน้าที่งานไอทีหรืองานโสตฯ ของหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดสป.
4. เจ้าหน้าที่งานไอทีหรืองานโสตฯ ของสำนักงานเขตสุขภาพ


2020-06-15 | Monday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 208 ครั้ง