การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข

 1. แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
  • แนวทางการพิจารณา จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข [ Download ]
  • หนังสือ ที่ สธ 0212/ว15594 เรื่องขอส่งสำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข 2563 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 [รายละเอียด]
  • มติ ครม. (26 พ.ย. 2562)
   • แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ [ Download ]
   • หนังสือเวียน แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ [ Download ]
   • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 26 พ.ย. 2562 [ Download ]
  • มติ ครม กล้อง CCTV ต.ค. 61 [ Download ]
  • แนวทางจัดหาระบบคอมฯ 24 มี.ค.48 (คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 184/2548) [ Download ]
  • หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0202.03/ว.3 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 [ Download ]
  • หนังสือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [ ทก.0207/203 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547 ]
  • หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐของหน่วยงานภายใต้หลักเกณฑ์ [ Download ]
  • ปฏิทินขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภายใต้หลักเกณฑ์ ที่ได้ปรับใหม่ตามที่มีการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 [ Download ]
  • แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงที่ได้ลงนามรับรองการปฏิบัติราชการแล้ว [ Download ]
 2. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขและที่เกี่ยวข้อง
  • หนังสือ ที่ สธ 0212/ว15594 เรื่องขอส่งสำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข 2563 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 [รายละเอียด]
  • ระเบียบว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2563 [เอกสารแนบ]
  • ระเบียบว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2561 [เอกสารแนบ]
  • ระเบียบว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2559 [หนังสือ] [เอกสารแนบ]
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๗ - พ.ศ.๒๕๕๒) [ Download ]
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙  [ Download ]
 3. คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
  • คำสั่งแต่งตั้ง CIO ปีงบประมาณ 2565
   • คำสั่งแต่งตั้ง CIO สธ. [ Download ]
  • คำสั่งแต่งตั้ง CIO ปีงบประมาณ 2564
   • คำสั่งแต่งตั้ง CIO สธ. [ Download ]
   • คำสั่งแต่งตั้ง CIO สป. [ Download ]
  • คำสั่งแต่งตั้ง CIO กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 [ Download ]
  • คำสั่งแต่งตั้ง CIO กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 [ Download ]
  • คำสั่งแต่งตั้ง CIO กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 - 2561 [ Download ]
  • คำสั่งแต่งตั้ง CIO กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 [ Download ]
  • คำสั่งแต่งตั้ง CIO กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 [ Download ]
  • คำสั่งแต่งตั้ง CIO กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557 [ Download ]
 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 [ Download ]
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561  [ Download ]
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 [ Download ]
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559  [ Download ]
 5. แบบฟอร์มรายงานจัดหาฯ
  • แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มูลค่าเกิน 5 ล้านบาท [ Download ]
  • แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท [ Download ]
  • การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท [ Download ]
  • แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ [ Download ]
  • คู่มือ การเขียนแบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เกิน 5 ล้านบาท [ Download ]
  • ตัวอย่างการชี้แจง และเหตุผลสำหรับการจัดหาคอมฯ ที่ไม่ตรงกับมาตรฐานกลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [ Download ]
  • การจัดหาการพัฒนาระบบ
   • แบบบัญชีราคากลางซอฟต์แวร์ [ Download ]
   • แบบฟอร์มแนวคิดการจัดหาพัฒนาระบบ [ Download ]
 6. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  • 6.1 ราคากลางคอมพิวเตอร์
   • เกณฑ์ราคากลางคอมฯ (2564-12-30) [Download]
   • เกณฑ์ราคากลางคอมฯ (2563-05-12) [Download]
   • เกณฑ์ราคากลางคอมฯ (2562-03-15) [Download]
  • 6.2 เกณฑ์ราคากลางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
   • เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิ.ย. 2564  [ Download ]
   • เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน ก.พ. 2564  [ Download ]
   • เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน ก.ย. 2562  [ Download ]
   • เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน ต.ค. 2561  [ Download ]
  • 6.3 เกณฑ์ราคากลาง GIS
   • ราคากลาง GIS (2554-05-11) [ Download ]
   • ราคากลาง GIS (2554-05-11) [Download ]
  • 6.4 เกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษา
   • หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา [ Download ]
 7. งบประมาณลงทุน
  • สรุป สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [Download]
  • งบประมาณปี 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [Download]
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ [Download]
 8. อื่น ๆ
  • ตัวอย่าง ] TOR ข้อกำหนดการจัดทำเว็บไซต์
  • หลักการจำแนกประเภทหน่วยงานภาครัฐ [ Download ]
  • ข้อหารือการระบุยี่ห้อสิ่งของในประกาศจัดซื้อ (กรมบัญชีกลาง) [ Download ]
  • ราคามาตรฐานครุภัฑณ์ (มีนาคม 2557) [ Download ]
  • หลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (4ก.ย.2556) [ Download ]

2020-05-19 | Tuesday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 8419 ครั้ง

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1200