โครงการพัฒนาศักยาภาพบุคลากร

โครงการพัฒนาศักยาภาพบุคลากร โดยมีหลักสูตรอบรมดังนี้ค่ะ

1. หลักสูตร ข้อควรระวังในการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการอุทธรณ์หรือร้องเรียน  [รายละเอียด]

2.หลักสูตร เทคนิคกระบวนการจัดทำบประมาณการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ และการรายงานติดตามประเมินผล งบประมาณ ตามหลักกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา  [รายละเอียด]

3. หลักสูตร หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ พร้อมสาธิตการปฏิบัติงานบนระะ e-GP  [รายละเอียด]

4. หลักสูตร เพื่มพูนความรู้เชิงปฏิบัติงานในการทำสัญญาการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [รายละเอียด]

แต่ละหลักสูตรมีค่าลงทะเบียน 3900 บาท

 


2019-12-09 | Monday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 535 ครั้ง