บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือพัฒนาแพลตฟอร์มระบบสาธารณสุขแห่งชาติ ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือพัฒนาแพลตฟอร์มระบบสาธารณสุขแห่งชาติ ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข  กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

วันที่ 19 พ.ย.62

CAT จับมือสาธารณสุข พัฒนาโครงสร้างแพลตฟอร์มหลักระบบสาธารณสุขแห่งชาติ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของไทย

                   วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2562) นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และพันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาแพลตฟอร์มระบบสาธารณสุขแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 โครงการความร่วมมือพัฒนาแพลตฟอร์มระบบสาธารณสุขแห่งชาติ  มีเป้าหมายและขอบเขตการดำเนินการร่วมกันหลัก ๆ 4 ประการ ได้แก่ 1) ร่วมกันพัฒนาโครงสร้างแพลตฟอร์มหลักระบบสุขภาพแห่งชาติ (National Healthcare Platform) 2) ร่วมขับเคลื่อนมาตรฐานสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  (National Digital Healthcare Standard) 3) ร่วมกันพัฒนาระบบการประมวลผลข้อมูลสุขภาพและระบบสนับสนุน  และ 4) ร่วมมือกันสร้างการเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง WiFi by CAT  ให้กับประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการกับกระทรวงสาธารณสุข  โดยกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการร่วมกับ CAT ในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่ เสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                   นอกจากนี้ยังจะได้ร่วมกันสร้างการเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง WiFi by CAT ให้กับประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการกับกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงหน่วยงานในกำกับของกระทรวงสาธารณสุข ให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ง่ายและสะดวก โดย CAT จะเป็นผู้วางระบบโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และร่วมพัฒนาโครงข่ายทั้งหมด เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการและประชาชนตามมาตรฐานสากล

 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า “กระทรวงสาธารณสุข มีความมุ่งมั่นที่จะจัดระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน ตลอดจนสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม

ระบบข้อมูลสุขภาพที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาดังกล่าว แต่การบูรณาการข้อมูลสุขภาพให้มีความเชื่อมโยงกันและสามารถแลกเปลี่ยนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งทำได้ยาก จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง และอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มระบบสาธารณสุขแห่งชาติ ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม  ความร่วมมือกับ CAT ในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัล หรือ Digital Health ของพี่น้องประชาชน จะทำให้ประชาชนมีข้อมูลข่าวสารสุขภาพของตนเองในรูปแบบดิจิทัล ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของตนเองได้ นับเป็นการคืนอำนาจการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพของตนเองให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง”

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT กล่าวว่า CAT มีความตั้งใจและมีความพร้อมที่จะนำบริการด้านดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมประเภทต่าง ๆ ที่มีอยู่ มาสนับสนุนให้การพัฒนาโครงสร้างแพลตฟอร์มหลักระบบสาธารณสุขแห่งชาติ ให้เป็นไปตามภารกิจและเจตนารมณ์ที่ได้ตั้งไว้   ซึ่งผมมั่นใจว่าความร่วมมือในวันนี้จะเป็นก้าวสำคัญต่อการช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยได้ในอนาคต”


2019-11-19 | Tuesday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 847 ครั้ง