นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580)

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580)
สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สดช.
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


2019-11-19 | Tuesday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 1194 ครั้ง

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1201