หนังสือ สธ 0212/ว21276 วันที่ 28 ส.ค.62 เรื่อง ขอความร่วมมือติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียน นพ.สสจ. ทุกแห่ง (PA 49, 50 ส่งภายใน 15 กย 62) update รายชื่อ รพ. 2 ก.ย.62

** สรุปจำนวน รพ. ที่ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ และ รายชื่อ รพศ. รพท. ที่ไม่ผ่าน test HIS Gateway ณ วันที่ 2 ก.ย.62  จาก Log Server  ->  download .pdf   

** ตารางรายชื่อ รพ. ที่มีผล test HIS Gateway (ทั้ง Test ผ่าน และ ไม่ผ่าน) ณ วันที่ 2 ก.ย. 62 จาก Log Server   ->    download .xls

เรียนข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
เนื่องจาก PA49 ข้อมูลในแบบรายงานของกองตรวจราชการ ตก1 ตก2  มีหลายจังหวัดที่ไม่มีรายชื่อหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานคิวดิจิทัล  ใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ (แพทย์ OPD สั่งยาผ่านระบบ HIS ของ รพ.)  ศทส. จึงไม่สามารถสรุปได้ว่า รพ ใดมีผลการดำเนินงานสำเร็จครบทั้ง 3 เรื่อง (คิวดิจิทัล  ใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ และ test HIS Gateway) 

จึงต้องขอความอนุเคราะห์ admin ของ สสจ. ทุกแห่ง ช่วยติดตามผลจาก รพ. ทุกแห่งในจังหวัด  ใน 2 เรื่อง ได้แก่ คิวดิจิทัล  ใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์  สำหรับผล test HIS Gateway ทาง ศทส. จะใช่้ข้อมูลจาก Log Server ที่มีผล test เป็น "ผ่าน" 

สำหรับ PA50 PCC Link ศทส. ใช้ข้อมูลจาก Log Server 

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์เร่่งรัดและให้ความช่วยเหลือ รพ. ในจังหวัดในการดำเนินงานดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดโดยด่วนด้วย จะขอบคุณยิ่ง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ รุ่งนิภา 0870276663 

สอบถามทางเทคนิคการ test HIS Gateway ได้ที่ กลุ่มมาตรฐานฯ 025902180-9 ต่อ 416, 417, 422

สอบถามทางเทคนิค PCC Link ได้ที่ กลุ่มศึกษาวิจัยฯ 025902180-9 ต่อ 316

ขอบคุณค่ะ


2019-08-30 | Friday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 1061 ครั้ง