เรียน admin ICT ของ สสจ. และ กรม โปรดตรวจสอบผล PA49 Smart Hospital (สรุปเมื่อ 25 ส.ค.62)

สรุปประเด็นประเมิน โรงพยาบาล
รพ. ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน Smart Hospital ปี 62  - มี 3 ข้อดังนี้

  1. มี Digital Queue หมายถึง มีการใช้ระบบดิจิทัลช่วยจัดการคิวรอรับการตรวจ มีการแสดงลำดับคิวผ่านหน้าจออย่างชัดเจน ในจุดที่ผู้ป่วยรอคอย เช่น โรงอาหาร สวนพักผ่อน
  2. มีการสั่งจ่ายยาผ่านโปรแกรมระบบ HIS ของ รพ. สำหรับ OPD ทุกแผนก โดยแพทย์หรือผู้ช่วยแพทย์ จากห้องตรวจไปยังห้องจัดยา/จ่ายยา (ใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์)
  3. มีผลสำเร็จของการทดสอบการเปิดช่องทาง API (HIS Gateway) จากระบบ HIS ของ รพ. ไปยัง Server กลางที่ Data Center กระทรวงสาธารณสุข

เป้าหมาย 12 เดือน

  • รพศ/รพท 116 แห่ง   100% 
  • รพช  781 แห่ง  50%
  • กรมการแพทย์  30 แห่ง  50%
  • กรมควบคุมโรค  2  แห่ง  50%
  • กรมสุขภาพจิต  20  แห่ง 50%

2019-08-26 | Monday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 1000 ครั้ง