ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ AI รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมกลางสำหรับเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับโรงพยาบาล หลักสูตร" การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)" รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องฝึกอบรม Kernel ชั้น ๑ อาคาร Data Center ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


2019-08-13 | Tuesday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 417 ครั้ง