เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ Cyber Security ในการใช้เครือข่ายอินทราเน็ตสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนโครงการ Smart Health ID เชื่อมโยงข้อมูลผ่านการใช้บัตรประชาชน

** โปรด Download (Link ด้านล่าง) หนังสือเชิญ + โครงการ + กำหนดการ ที่ไฟล์แนบ .. เรื่องการจองห้องพัก จะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว ใน post นี้ ค่ะ  **  !! กำหนดการเปลี่ยนแปลง ล่าสุด 8 ส.ค.62 เวลา 9:50 น. !!
*** ขอความอนุเคราะห์ สสจ. เชิญ สสอ. รพช. เข้าร่วมด้วยนะคะ  โดยเฉพาะ รพช. เนื่องจากมีการใช้งาน MPLS ***

*** ขั้นตอนการลงทะเบียน ***

เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ Cyber Security ในการใช้เครือข่ายอินทราเน็ตสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนโครงการ Smart Health ID เชื่อมโยงข้อมูลผ่านการใช้บัตรประชาชน 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีความรู้และความเข้าใจหลักการบริหารจัดการเครือข่ายอินทราเน็ตของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (MPLS) และมีความปลอดภัยตามแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดูแลระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) และผู้พัฒนาโปรแกรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๒ วัน (รุ่นละ ๒๐๐ คน) ดังนี้ 

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี 

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดอบรมฯ และค่าที่พักของผู้เข้าร่วมประชุม เบิกจ่ายจากงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร
สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้เข้าร่วมอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด

ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมอบรม ได้ที่ https://training.dmd.moph.go.th/#/register/registration/6

ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการอบรมฯ  >> (รายละเอียด)


ติดต่อประสานงาน คุณญาสุนันทน์ ไพฑูรย์เลิศ (098-2715626)
คุณกันตภัส  วรรธนะรุ่งโรจน์ (02-590-2180 ต่อ 212)

ขอบคุณมากค่ะ


2019-08-13 | Tuesday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 4891 ครั้ง