เอกสารบรรยางานประชุมวิชาการ หัวข้อ “HIE & Cyber Security” วันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒