รายงานการศึกษา เรื่อง การจัดทำกฎหมายรองรับการพัฒนามาตรฐานข้อมูลและการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพในยุคดิจิทัล

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดทำกฎหมายรองรับการพัฒนามาตรฐานข้อมูลและการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพในยุคดิจิทัล ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

[Data Intelligence ของคณะอนุกรรมาธิการศึกษา การกำหนดมาตรฐานและบูรณาการข้อมูลบริการสุขภาพและการเบิกจ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ  คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ]

(.pdf  ขนาด 27MB)


2019-05-07 | Tuesday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 1855 ครั้ง

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1201