การแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวง ทบวง กรม และการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง


2019-04-11 | Thursday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 750 ครั้ง

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1201