การแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวง ทบวง กรม และการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง


2019-04-11 | Thursday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 338 ครั้ง