บันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน "การจัดทำข่อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้กำหนดและติดตามประเมินผลการจัดสวัสดิการภาครัฐ และการนำระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytic Platform : TPMAP) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่น

บันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน "การจัดทำข่อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้กำหนดและติดตามประเมินผลการจัดสวัสดิการภาครัฐ และการนำระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytic Platform : TPMAP) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน"

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561

ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 


2019-01-23 | Wednesday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 465 ครั้ง