กำหนดการอบรม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมกลางเพื่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสารสนเทศสุขภาพ (Implementing API for Health Information Exchange) ประจาปีงบประมาณ 2562"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมกลางเพื่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสารสนเทศสุขภาพ (Implementing API for Health Information Exchange) ประจาปีงบประมาณ 2562

สถานที่จัดอบรม : ห้องอบรม Kernell อาคาร Data Center
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี


2019-01-11 | Friday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 821 ครั้ง