หนังสือที่ สธ 0212/ว960 เรื่อง ขอติดตามการใช้งานระบบสำรองข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล (ผอ.รพ.)(27 ธ.ค.61)

เรื่อง  ขอติดตามการใช้งานระบบสำรองข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล

เรียน      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพุทธบาท 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสำรวจการใช้งานระบบสำรองข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล   จำนวน  1  ฉบับ ( Download ไฟล์ word  คลิก)

*** ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจและเสนอผู้อำนวยการลงนาม  จากนั้น Scan ส่งกลับมาที่ ict-moph@health.moph.go.th ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 ***
ขอบคุณค่ะ


2018-12-27 | Thursday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 172 ครั้ง