คำสั่ง ศทส. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี และฯ เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) (12/2559 2 พ.ย.59)


2018-12-05 | Wednesday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 223 ครั้ง