คำสั่ง ศทส. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (39/2561 27 พ.ย.61)


2018-11-27 | Tuesday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 260 ครั้ง