ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561  ลงนามโดย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์

+แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน


2018-06-01 | Friday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 1913 ครั้ง