คู่มือและโปรแกรมติดตั้งระบบ Wifi Free รพ.สต. (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ+ภาคกลาง)

รพ.สต. ในพื้นที่เขต 4 - เขต 10 ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์โดย บริษัท เทเลเน็ท ซัพพลาย จำกัด

สิ่งที่บริษัทนำไปส่งมอบ ได้แก่ 
1) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) จำนวน 1 เครื่อง
2) สายสัญญาณ UTP จำนวน 2 เส้น
3) Smart Card Reader จำนวน 1 เครื่อง (ครุภัณฑ์ของกรมการปกครอง ให้ สป.สธ. ยืมใช้)

เงื่อนไข
1) ติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของ รพ.สต. ที่มีอยู่แล้ว
2) ใช้เส้นทาง Internet ที่ สป.สธ. ส่วนกลาง ได้จัดสรรให้ รพ.สต. อยู่แล้ว (CAT และ TOT)

กรุณา Download คู่มือและโปรแกรม (.zip 926 KB)   คลิก    หรือเฉพาะคู่มือ .pdf

อ้างถึง https://ict.moph.go.th/th/extension/433 และ https://ict.moph.go.th/th/extension/436

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ
[สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 025901169, 025901200] 


2018-05-27 | Sunday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 1887 ครั้ง