ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561 (ราชกิจจานุเบกษา)

(ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เล่ม 135 ตอนพิเศษ 124 ง)
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561  (ประกาศ ณ วันที่ 28 มี.ค.61 ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร)

 


2018-03-28 | Wednesday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 1760 ครั้ง

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1201