คำสั่ง ศทส. มอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (13/2560 20 ต.ค.60)


2018-02-17 | Saturday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 560 ครั้ง

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1201