กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8 (มิ.ย. 60) โดย ETDA

ไฟล์  .pdf  จำนวน 406 หน้า  ขนาด 10.4 MB

อัปเดตเพิ่มเติม กม.เทคโนโลยีสารสนเทศด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อีกหลายฉบับจากฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 (พ.ค. 59) ได้แก่

• พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 รวมทั้งประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

• พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560

• ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการประกอบธุรกิจบริการ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559, ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาลงโทษปรับทางปกครองสำหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551)

• ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งต้องกระทำตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด พ.ศ. 2559 (ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553)

• ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 10/2559 เรื่อง การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามบัญชี ก ที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ, ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 11/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ, ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 13/2559 เรื่อง นโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศในการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2559)

#ETDATHAILAND #ICTLawCenter


2017-07-20 | Thursday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 1957 ครั้ง

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1201