การประกวดนวัตกรรมซอฟท์แวร์ ปี 2560

 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 [ ดูรายชื่อ ] 

 กําหนดการและเวลาในการนําเสนอผลงาน รอบชิงชนะเลิศ วันที่  27 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร [รายละเอียด]

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 การประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 [ ดูรายชื่อ ] 
    ** หนังสือเชิญเขารวมนําเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ ดำเนินการส่งไปทาง E-mail แล้วค่ะ **

 ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 กรุณาดาวน์โหลดเอกสาร "แบบตอบรับ" และส่งกลับมาที่ E-Mail : mHealth@moph.mail.go.th ภายในวันที่กำหนด [ ดาวน์โหลดแบบตอบรับ ]

 เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนรอบชิงชนะเลิศ [ รายละเอียด ]

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 การประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 [ ดูรายชื่อ ] 
    ** หนังสือเชิญเขารวมนําเสนอผลงานในรอบที่ 2 ส่งไปทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ **

 กําหนดการและเวลาในการนําเสนอผลงาน รอบที่ 2 ระหว่างวันที่  29 - 31 พฤษภาคม 2560
    สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาการประกวดนวัตกรรมฯ รอบที่ 1 [ รายละเอียด ]

 แผนที่ ตึก Data Center สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [ แผนที่ ]

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งเข้าประกวด [ รายละเอียด ]

 กำหนดการประกวดนวัตกรรมซอฟท์แวร์ [ รายละเอียด ] 

 เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนรอบที่ 1 [ รายละเอียด ]

 เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนรอบที่ 2 [ รายละเอียด ]

 ใบสมัคร [ Download ]

 โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านการแพทย์ 43 แฟ้ม และ ข้อมูลส่งต่อผู้ป่วย  [ Download ] 

 หนังสือ "ขอเชิญเข้าร่วมงานประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560"  [ Download

 หนังสือ "ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560" [ Download ]

 โครงการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 [ Download

 หนังสือ "ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1"  [ Download

 แบบตอบรับเข้าร่วมงาน "ประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560" และ

    "การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1"  [ Download ]

 แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก (27 - 29 มิ.ย. 60) "งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1" [ Download ]

 Poster และ แผ่นพับ 

 

 ส่งเอกสารได้ที่ :: (ปิดรับสมัคร 19 พฤษภาคม 2560 (เวลา 16.00 น.))

    ทางไปรษณีย์

      ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อาคาร 2  ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

    ทาง e-mail

          mHealth@moph.mail.go.th
(ยึดตามวันประทับตราไปรษณีย์ และ e-mail)

 ติดต่อสอบถาม ::

นางสาวจิลาวัลย์ มีสังข์    
โทรศัพท์  02- 590 1207  หรือ   mHealth@moph.mail.go.th


2016-12-29 | Thursday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 1715 ครั้ง