โครงการแพทย์ทางไกลผ่านดาวเทียม Telemedicine

• ผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2543

    หน่วยงาน/แผนงาน/งาน-โครงการ ข้อค้นพบ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แผนงานบริหารการจัดการ การสาธารณสุข 
โครงการแพทย์ทางไกลผ่านดาวเทียม
 1. การติดตามในช่วงเริ่มแรกของโครงการยัง 
    ปรากฏผลที่ไม่ชัดเจน แต่ก็คาดว่าในระยะ 
    ยาว เมื่อมีการปรับปรุงศักยภาพในการ
    ดำเนินงาน เช่น การพัฒนาบุคลากร
    การให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบ
    แพทย์ทางไกล ฯ
    ก็น่าจะส่งผลให้เห็นเป็น 
    รูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม 
    การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว 
    สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในด้าน 
    ต่างๆ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
    ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยของ 
    โรงพยาบาลชุมชน การพัฒนาบุคลากร 
    ทางการแพทย์และสาธารณสุขในชนบท 
    เป็นต้น 
 2. การใช้ระบบแพทย์ทางไกลผ่านดาวเทียม
    ของสถานีเครือข่ายต่าง ๆ อยู่ในระดับที่ 
    ต่ำ เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้งานจริง
    กับระยะเวลาที่ได้เช่าช่องสัญญาณ หรือ 
    ปริมาณงานที่ได้รับจากการดำเนินงาน 
    โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมให้บริการ 
    คำปรึกษายังต่ำเกินไป
 1. ขาดการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ 
    โครงการ 
 2. ขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบตลอด 
    ถึงการขาดการประสานงานกันระว่าง 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบ 
    โดยตรงกับการดำเนินงานในปัจจุบัน 
    อันเนื่องจากการขาดความพร้อมใน 
    ด้านต่าง ๆ เช่น บุคลากร อุปกรณ์ 
    สถานที่ งบประมาณ และการ 
    บริหารจัดการ เป็นต้น
 1. ควรกำหนดให้มีการจัดทำการวิเคราะห์ 
    ความเหมาะสมของโครงการก่อนทุก ๆ  
    ครั้งที่จะดำเนินการตามโครงการนั้น ๆ 
    โดยเฉพาะโครงการที่ต้องใช้เงินลงทุน 
    สูง มีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย 
    จำนวนมาก  
 2. กระทรวงสาธาธารณสุข ควรเร่งรัด 
    ดำเนินการจัดหารูปแบบที่เหมาะสม 
    ในการบริหารจัดการโครงการ ตลอดถึง 
    การปรับปรุงศักยภาพของบุคลากร 
    เช่น การอบรมสัมมนา การฝึกอบรมฯ 
    อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ โดยจัดให้มีการ 
    ติดตามประเมินผลของโครงการอย่าง 
    เป็นระยะ ๆ ต่อไป 
 3. ควรให้กระทรวงคมนาคมจัดทำแผน 
    แม่บทด้านการสื่อสารทางไกลแห่งชาติ

 

 

• การสาธารณสุขทางไกล Telehealth คลิก! ดาวน์โหลดเอกสาร


2016-11-03 | Thursday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 1922 ครั้ง