โครงการสาธารณสุขโทรคมนาคมสู่ถิ่นกันดาร (TeleHealth) ก.ค.2552 - ม.ค. 2554

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กทช.) มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ( พอ.สว.)  และกระทรวงสาธารณสุข โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานผู้ดำเนินการ 

1.วัตถุประสงค์
         1.1   เพื่อศึกษาหารูปแบบเทคโนโลยีและการนำระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานการให้บริการสาธารณสุขทางไกลแต่ละพื้นที่
         1.2   เพื่อศึกษาหารูปแบบการบริหารจัดการให้บริการสาธารณสุขทางไกลที่เหมาะสมและเกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
         1.3   เพื่อศึกษาความคุ้มค่าของโครงการในการขยายการดำเนินงานในอนาคต

2. แนวทางการดำเนินงานวิจัย 
         2.1  เป็น การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) คือเป็นการวิจัยที่นำประเด็นที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติงานมาวางแผน ลงมือปฏิบัติ และนำผลที่ได้มาปรับแผนการดำเนินงาน
         2.2  เป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบสื่อสารโทรคมนาคมชนิดต่างๆ ที่จะติดตั้งให้กับสถานีอนามัยเพื่อการใช้งานขอรับการปรึกษาทางทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและสื่ออื่นๆมายังโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป โดยเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่จะติดตั้งให้หน่วยงานในโครงการเพื่อการวิจัยเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการใช้งานจริง ในพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศต่างกัน ( ภูเขา เกาะ พื้นราบ )  เทคโนโลยีได้แก่
              - เครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียมความเร็วสูง
              - เครือข่ายสื่อสารผ่านสายความเร็วสูง ( Fixed Line Broadband )
              - เครือข่ายสื่อสารโทรศัพท์ไร้สาย CDMA
              - เครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย Cellular ผ่าน Air Card  
         2.3  เป็นการศึกษาพฤติกรรมและระบบการบริหารจัดการในการใช้งานระบบการปรึกษาการแพทย์ทางไกลของหน่วยงานในโครงการ ในลักษณะการสื่อสารแบบ 2 ทาง
              - สถานีอนามัย         <--------->      โรงพยาบาลชุมชน
              - โรงพยาบาลชุมชน <--------->      โรงพยาบาลทั่วไป

3.  กลุ่มเป้าหมายการวิจัย   พิจารณาคัดเลือกจากหน่วยงานที่สมัครใจในการเข้าร่วม โครงการ ใน  3 จังหวัด ( จังหวัดตาก จังหวัดน่าน และจังหวัดตราด ) ประกอบด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 3 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 7 แห่ง  โรงพยาบาลทั่วไป 3 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง สถานีอนามัย 56  แห่งและสถานบริการสาธารณสุขชุมชน 10 แห่ง รวมทั้งหมด   86  แห่ง 

4. ระยะเวลาดำเนินการ  18 เดือน (กรกฎาคม 2552 - มกราคม 2554)   


2016-11-03 | Thursday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 640 ครั้ง