ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กระทรวงสาธารณสุข

ความเป็นมา

ในระยะแรก กระทรวงสาธารณสุขนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้จัดเก็บข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข โดยกองสถิติสาธารณสุขและกองระบาดวิทยาในสมัยนั้นมีระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Mini Computer) ซึ่งเชื่อมโยงเป็น Terminal ไปตามจุดต่าง ๆ เพื่อใช้งานในลักษณะของ Host Base โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ PRIME และ PDP-11 จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลสถิติสาธารณสุขและระบาดวิทยาต่อมาได้พัฒนาจัดเก็บข้อมูลด้านอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น ระบบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการสำนักงานปลัดฯและข้อมูลด้านอาหารและยา ต่อมาภายหลังได้รับระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเครื่อง VAX6000 เข้ามาทดแทน

เมื่อถึงยุกต์ของการลดขนาดของระบบหรือเรียกว่า Down Sizing (เพื่อลดภาระในด้านงบประมาณการจัดหาและบำรุงรักษา) กระทรวงสาธารณสุขได้ทดลองใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) เข้ามาเชื่อมโยงเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ LAN ทำให้ลักษณะการใช้งานที่เป็น Host Base เปลี่ยนมาเป็นแบบ Client / Server บน DOS Mode โดยขณะนั้นได้ประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบข้อมูลเพื่อสนับ สนุนการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร (Dicision Support System) และได้เชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ LAN ไปยังห้องผู้บริหารเพื่อให้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงอยู่กับระบบเครือข่ายเรียกดูข้อมูลต่างๆ ที่จัดเก็บไว้ที่ Server ได้ นอกจากนี้ยังได้ทำการทดลองการส่งข้อความ ( Message ) ระหว่างหน่วยงาน ซึ่งเป็นรากฐานการประยุกต์ใช้ระบบสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างในปัจจุบัน

สำหรับส่วนภูมิภาค เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ( Personal Computer )ได้ปรับราคาลง หน่วยงานในระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาล เริ่มจัดหามาใช้ในหน่วยงาน โดยในระยะแรกประยุกต์ใช้กับงานพิมพ์เอกสารต่าง ๆ จนถึงงานจัดเก็บและประมวลผลฐานข้อมูล เช่น งานเวชระเบียนซึ่งยังใช้งานในแบบ Standalone ไม่ได้เชื่อมโยงเป็นระบบเครือข่าย ด้านการสื่อสารข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ใช้วิธีส่งแผ่น Diskette ทางพัสดุไปรษณีย์ไปยังผู้รับ ซึ่งบ่อยครั้งมีปัญหาเรื่องข้อมูลเสียหาย และการสูญหายระหว่างทาง จนกระทั่งถึงยุกต์ที่มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ LAN จึงได้มีการนำมาประยุกต์ใช้เชื่อมต่อในหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างแพร่หลาย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการประยุกต์ใช้ Modem เพื่อสื่อสารข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่อยู่ห่างไกลออกไป
 

สถานะปัจจุบัน

ปัจจุบัน ( 2547 ) กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลให้เชื่อม โยงกันภายในได้ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและภายนอก โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหลักของกระทรวงสาธารณสุข (Backbone Network) ได้พัฒนาระบบเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุขขึ้น โดยเชื่อมโยงหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หน่วยงานภายนอกและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   มี IP Address 203.157.0.0 - 203.157.255.0 Class C  Domain name : moph.go.th       จำแนกขอบเขตของการเชื่อมโยงทั้งระบบได้ดังนี้

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ LAN ( Local Area Network ) จะนำไปใช้ในหน่วยงานระดับกองสำหรับส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาค เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ อาจมีการเชื่อมโยงกันตั้งแต่ 3-4 Workstations ขึ้นไป ต่อมา (2546) เริ่มมีการนำระบบ WLAN ( Wire Less LAN ) มาติดตั้งทดลองใช้ในหลายหน่วยงาน สำหรับสายสัญญาณใยแก้วนำแสง ( Optical Fiber Cable ) ก็ถูกนำมาใช้กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักความเร็วสูง ( Network Backbone) เชื่อมโยงระหว่างอาคารหรือหน่วยงานที่อยู่ห่างไกลแต่มีบริเวณติดต่อเป็นผืนเดียวกันซึ่งมีความสะดวกในการลากสายสัญญาณถึงกัน

สำหรับการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานซึ่งอยู่ห่างไกลกัน เลือกใช้สื่อจากผู้ให้บริการด้านระบบโทรคมนาคมที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงสัญญาณถึงกันได้ในลักษณะ การเชื่อมต่อแบบ WAN ( Wide Area Network) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

  • การเชื่อมโยงผ่านคู่สายโทรศัพท์สาธารณะ ( Public Switch Telephone Network ) แบบ Dialup โดยประยุกต์ใช้งานในหลายรูปแบบ เช่น PC to PC, PC to Host, PC to Network และ Network to Network โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
  • การเชื่อมโยงโดยใช้คู่สายโทรศัพท์สาธารณะ ( Public Switch Telephone Network ) แบบ Dialup ร่วมกับดาวเทียม ( Settelite Network ) ของบริษัท Accumen ซึ่งเน้นการใช้งานกับหน่วยงานที่ตั้งในพื้นที่ขาดแคลนวงจรเช่า และการใช้งานด้าน Down Stream หรือข้อมูลขาเข้าเป็นหลัก
  • การเชื่อมโยงผ่านวงจรเช่า เช่น Leased Line, Frame Relay หรืออื่น ๆ ที่ให้บริการในพื้นที่ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงในระดับองค์กรกับกระทรวงสาธารณสุขผ่านหลายช่องทาง เช่น เชื่อมตรงมายังกระทรวง เชื่อมมายังกระทรวงผ่านผู้ให้บริการ เช่น ISP หรือ GITS มีค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ขึ้นอยู่กับความเร็วและระยะทาง
  • ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกระทรวงมหาดไทย (MOI Network) ซึ่งพื้นฐาน เครือข่ายเป็นระบบ ATM ( Asynchronous Transfer Mode) สนับสนุนการสื่อสารข้อมูลทั้งแบบ Voice และ Data และครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีการเชื่อมโยงจากศูนย์สื่อสารจังหวัดมาที่ศูนย์สื่อสารเขต ด้วยวงจรความเร็ว 128 Kbps และจากที่ศูนย์สื่อสารเขตเชื่อมโยงมาที่กองการสื่อสาร กระทรวง มหาดไทย ด้วยวงจรความเร็ว 2 Mb (ทั้ง 12 เขต ข้อมูลปี 2546 ) ซึ่งจะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นในอนาคต จากนั้นเชื่อมโยงมาที่กระทรวงสาธารณสุขด้วยวงจรความเร็ว 622 Mbps, 155 Mbps และ 100 Mbps ตามลำดับ เพื่อเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักในของกระทรวงสาธารณสุข
    ดังนั้นหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค จึงสามารถประสานงานกับหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ เพื่อขอใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยเพื่อเชื่อมโยงกับกระทรวงสาธารณสุข

2016-11-03 | Thursday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 1822 ครั้ง