ค่านิยม

  • I (Impression) สร้างความประทับใจในงานบริการ โดยไม่หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทน (จิตอาสา)
  • C (Creative) มีแนวคิดและมุมมองที่แปลกใหม่ ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กร Digital โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง (มีวินัย พอเพียง)
  • T (Trust) สร้างความเชื่อมั่นและไว้ใจซึ่งกันและกันในองค์กร เพื่อผลของความสำเร็จในงานร่วมกันและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข (ความโปร่งใส สุจริต)

2016-11-03 | Thursday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 1793 ครั้ง