ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท และเกิน 5 ล้านบาท  สำหรับ สสจ . รพศ ./ รพท . และ รพช

ขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท และเกิน 5 ล้านบาท 
สำหรับ สสจ . รพศ ./ รพท . และ รพช

 
จัดทำโครงการตามระเบียบของหน่วยงานนั้นๆ เพื่อขออนุมัติดำเนินการตามแผนงาน / โครงการที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณนั้น ( ทั้งเงินงบประมาณ และนอกงบประมาณ )
  เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติ ให้นำรายละเอียดอุปกร์คอมพิวเตอร์มากรอกลงในแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท และเกิน 5ล้านบาท ( แล้วแต่กรณี )
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือ ศูนย์เทคโนโลยีฯ ของแต่ละหน่วยงานตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Spec.) ที่จะจัดซื้อจัดหา โดยอิงเกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ของสำนักงบประมาณปีปัจจุบัน

 • สำหรับ สสจ . รพศ . และ รพท . นำส่งเรื่องไปยังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อขออนุมัติในหลักการ
 • สำหรับ รพช . เมื่อโครงการได้รับอนุมัติและจัดทำแบบรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งโครงการพร้อมแบบรายงานไปยัง สสจ . เพื่อให้ศูนย์คอมพิวเตอร์หรือ ศูนย์เทคโนโลยีฯ ของ สสจ . ตรวจสอบ Spec และราคาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดซื้อจัดหาเบื้องต้นก่อน หลังจากนั้นจึงจะนำส่งโครงการของ รพช. ไปยังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สป. ต่อไป

หมายเหตุ   หากหน่วยงานที่มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อจัดหาไม่ตรงกับ spec. กลางจะต้องระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้้องใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตาม Spec ที่สูงกว่าเกณฑ์ดังกล่าว และให้หน่วยงานพิจารณาความเหมาะสมของ Spec และราคาด้วย ตามตัวอย่าง

  หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำส่งโครงการและแบบรายงานการจัดหาฯ ไปยัง “ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ” สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ. ติวานนท์ จ. นนทบุรี 11000
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. จะทำการตรวจสอบความเหมาะสมของราคาและรายละเอียดคุณลักษณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 • กรณีที่ 1 โครงการที่ขออนุมัติจัดซื้อจัดหาในวงเงิน ไม่เกิน 2 ล้านบาท ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะตรวจสอบรายละเอียดและนำเสนอคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 15 วันทำการ ถ้าไม่มีข้อทักท้วงใด ๆ ให้ถือว่าคณะกรรมการบริหารและจัดหาฯเห็นชอบในหลักการ
   
 • กรณีที่ 2 โครงการที่ขออนุมัติจัดซื้อจัดหาในวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป 
  นำโครงการเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาฯ ตามรอบการพิจารณา คือทุก ๆ 3 เดือน และเมื่อคณะกรรมบริหารและจัดหาฯ พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลให้หน่วยงานทราบภายใน 15 วันทำการ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดหาต่อไป
   
 • เมื่อหน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดหาเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลการจัดหาลงในแบบรายงานผล ดูตัวอย่างได้จาก Website ในหัวข้อที่ 3 แล้วส่งแบบรายงานผลไปยังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

2016-11-03 | Thursday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 2801 ครั้ง

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1201