หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ

  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน ก.ย. 2562  คลิกที่นี่

  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน ต.ค. 2561  คลิกที่นี่

 หนังสือแจ้งเวียนเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 รายละเอียด

 หนังสือแจ้งเวียนเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 รายละเอียด

  แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ รายละเอียด

  แนวทางจัดหาระบบคอมฯ 24 มี.ค.48 (คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 184/2548) คลิกที่นี่

  ราคามาตรฐานครุภัฑณ์ (มีนาคม 2557) รายละเอียด 

  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด คลิกที่นี่

  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

      • เกณฑ์ราคากลางคอมฯ (2563-05-12) [รายละเอียด]      

      • เกณฑ์ราคากลางคอมฯ (2562-03-15) [รายละเอียด]       

      • เกณฑ์ราคากลางคอมฯ (2561-05-23) [รายละเอียด]       

      • เกณฑ์ราคากลางคอมฯ (2560-04-21) [รายละเอียด]       

      • เกณฑ์ราคากลางคอมฯ (2559-03-11) [รายละเอียด

      • เกณฑ์ราคากลางคอมฯ (เพิ่มเติ่ม) (2558-08-25) [รายละเอียด

      • ราคากลางคอมฯ (2558-02-18) [ รายละเอียด ]  

         [ หนังสือแจ้งเวียน ] "เกณฑ์ราคามาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์"  ปีงบประมาณ 2558

      •  ราคากลางคอมฯ (2557-02-21) [ รายละเอียด ] 

         [ หนังสือแจ้งเวียน ] "เกณฑ์ราคามาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์"  ปีงบประมาณ 2557

      •  หลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (4ก.ย.2556) [ คลิกที่นี่ ]

      •  ราคากลางคอมฯ (2556-03-29) [ คลิกที่นี่ ]

      •  ราคากลางคอมฯ (2556-03-08) [ คลิกที่นี่ ]

      •  ราคากลางคอมฯ (2555-02-10) [ คลิกที่นี่ ]

      •  ราคากลางคอมฯ (2554-05-11) [ 60รายการ -old ]

      •  ราคากลางคอมฯ (2554-05-11) [ 60รายการ ]

      •  ราคากลางคอมฯ (2553-02-11) [ 51รายการ -old ]

      •  ราคากลางคอมฯ (2553-02-11) [ 55รายการ -old ]

  ราคากลาง GIS

      •  ราคากลาง GIS (2554-05-11) [ new ]

      •  ราคากลาง GIS (2554-05-11) [old ]


   แนวทางและขั้นตอนการขออนุมัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

      • สำหรับหน่วยงานระดับกอง/กลุ่มงาน  [ คำอธิบาย ] 

      • สำหรับ สสจ./รพศ./รพท./รพช.

 ผังแสดงขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

      • ขั้นตอนการขอความเห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ คลิกที่นี่

      • ขั้นตอนการขอความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับการจัดทำคำขอเงินงบประมาณประจำปี คลิกที่นี่

 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0202.03/ว.3 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 คลิกที่นี่

 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0504/4956 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547  เรื่อง " หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ " 

 หนังสือสำนักงบประมาณที่ นร. 0707/213 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2547  เรื่อง " หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ "

 หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ ทก.0207/203 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547

   • เรื่อง " หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ "

   • หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐของหน่วยงานภายใต้หลักเกณฑ์ คลิกที่นี่

   • ปฏิทินขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภายใต้หลักเกณฑ์ ที่ได้ปรับใหม่ตามที่มีการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์

     เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 คลิกที่นี่

   • แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงที่ได้ลงนามรับรองการปฏิบัติราชการแล้ว คลิกที่นี่ 


แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง  N E W

 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด นร ๐๕๐๕/ว๒๘ ลงวันที่ ๑๙ ก.พ. ๕๖

   คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ลงมติรับทราบผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

   (เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ฯลฯ

 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว๒๒ ลงวันที่ ๘ มี.ค. ๕๖ 

   กระทรวงการคลังแจ้งเวียนการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีแฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ

   เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลว ๘ ส.ค. ๕๖ คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

   ลงมติรับทราบหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา โดยให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติ

   ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

 หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ที่มา เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง (www.thaiconsult.pdmo.go.th)

 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๙ ลว ๙ ส.ค. ๕๖

    คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ลงมติรับทราบผลการดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง

    ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเห็นชอบการปรับปรุงแนวทางการเปิดเผยราคากลางตามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

    (เรื่อง) การปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

 หนังสือสำนักงานรัฐมนตรีฯ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๑๐๒/๖๕๗๗ ลงวันที่ ๑๖ ส.ค.๒๕๕๖

   นำส่งหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๔๙๓ ลว ๑๕ ส.ค. ๕๖ 

 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๓๔ ลว ๑๕ ส.ค. ๕๖  คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

   ลงมติอนุมัติและเห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ 

   โทร ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ ต่อ ๔๒๓๒, ๔๒๓๔ อีเมล ppsc@nacc.go.th

 แบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development) ที่มา

   เว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (www.mict.go.th)

 หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก ๐๒๐๗.๒/ว๗๖๓๒ ลว ๙ ส.ค. ๕๖

   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ตามติคณะรัฐมนตรี

   ให้ดาวน์โหลดแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์ได้จากเว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก ๐๒๐๗.๒/ว๘๕๔๘ ลว ๔ ก.ย. ๕๖ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

   และการสื่อสารแจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี การกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

   และประชาสัมพันธ์ "การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ ICT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"


 คู่มือ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง คลิกที่นี่

   ที่มา ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   โทร ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ ต่อ ๔๒๓๒, ๔๒๓๔ อีเมล ppsc@nacc.go.th

 แบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง 
      • แบบ ป.ป.ช. ๑ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
      • แบบ ป.ป.ช. ๒ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน
      • แบบ ป.ป.ช. ๓ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ
      • แบบ ป.ป.ช. ๔ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
      • แบบ ป.ป.ช. ๕ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
      • แบบ ป.ป.ช. ๖ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      • แบบ ป.ป.ช. ๗ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


  เอกสารคู่มือการจ้างที่ปรึกษา คลิกที่นี่

     ที่มา: ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง (www.thaiconsult.pdmo.go.th)

  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ (รายการค่าจ้างที่ปรึกษา) 

      • ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ คลิกที่นี่ N E W E S T

        ที่มา: ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง (www.thaiconsult.pdmo.go.th)

      • ตารางที่ ๓ อัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) คลิกที่นี่

      • ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ คลิกที่นี่ N E W

        ที่มา: สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี (www.bb.go.th)

     • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) คลิกที่นี่ O L D

        ที่มา: สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี (www.bb.go.th)

  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดย สำนักงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่มา สำนักงบประมาณ

      • (กุมภาพันธ์ 2556) แก้ไขหน้า 72 และ 74 คลิกที่นี่
      • ปรับปรุงรายละเอียดมาตรฐานครุภัณฑ์ รายการรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั้ง (๒๐ สค ๕๖) คลิกที่นี่
      • เพิ่มเติม (๒๖ สค ๕๖) คลิกที่นี่

 ระเบียบ

      ๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๗ - พ.ศ.๒๕๕๒) คลิกที่นี่
      ๒  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙  คลิกที่นี่


2016-11-02 | Wednesday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 37007 ครั้ง

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1201