กระทรวงไอซีที / กรมบัญชีกลาง / สำนักงบประมาณ

   • แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ รายละเอียด 

   • หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ คลิกที่นี่ 

   • เกณฑ์ราคาพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่  

   • แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ (Hardware) รายละเอียด 

   • การกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (Software) รายละเอียด 

   • ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ คลิกที่นี่


2016-11-02 | Wednesday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 2053 ครั้ง