หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

 

   วัน/เดือน/ปี            เลขที่หนังสือ        ชื่อเรื่อง
ปี 2556    
  9 พ.ค.2556 ดาวน์โหลด  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2556
ปี 2547    
31 มี.ค.2547 ที่ นร 0504/4956   หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
ปี 2545    
19 ธ.ค.2545 ที่ นร 0714/ว18   การบริหารงานคอมพิวเตอร์
18 ม.ค.2545 ที่ นร 0407/ว 62   การรวมการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ภาครัฐ
ปี 2544    
 31 ส.ค.2544 ที่ นร 0407/ว156  รายงานการจัดหาคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐ
 3 ม.ค.2544 ที่ นร 0407/ว 43  การนำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ
ปี 2543    
 20 พ.ย.2543 ที่ นร 0407/ว 33

 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (แบบฟอร์มรายงานการจัดหาฯ)

1 พ.ย.2543 ที่ นร 0407/ว 23

 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบสารสนเทศด้านภูมิศาสตร์ (GIS) ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

ปี 2542    
20 ม.ค.2542 ที่ นร 0407/ว 39   การให้ความเห็นชอบการดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
 8 ม.ค.2542  ที่ นร 0407/ว 30  แนวทางการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ปี ค.ศ.2000 ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ปี 2541    
30 ธ.ค.2541 ที่ นร 0407/ว 26  แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ปี 2538    
12 ต.ค.2538 ที่ นร 0407/ว 003

 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท

ปี 2535    
14 ก.ย.2535 ที่ นร 0407/ว 189  แนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
13 ก.ค.2535 ที่ นร 0407/ว 151  การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
10 ม.ค.2535 ที่ นร 0407/ว 048  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก

 


2016-10-31 | Monday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 1714 ครั้ง