ขอบเขตของงาน (TOR) และ เกณฑ์การพิจารณาผล โครงการจ้างทำ Application System – Software Service สำหรับ e-KYC Services ระบบพิสูจน์ยืนยันตัวตน

ขอเชิญเสนอราคางานจ้างจัดทำ Application System-Software Service สำหรับ e-KYC Services ระบบพิสูจน์ยืนยันตัวตน โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียดขอบเขตงานจ้าง รายละเอียดพัสดุ การยื่นข้อเสนอ รายละเอียดการพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนนประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ ปรากฏอยู่ในขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างจัดทำ Application System-Software Service สำหรับ e-KYC  Services ระบบพิสูจน์ยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กำหนดยื่นเอกสารข้อเสนอ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กำหนดให้นำเสนอ (Present) ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕  ภายในช่วงเวลา ๑๓.๐๐- ๑๖.๐๐ น. โดยจะแจ้งกำหนดเวลาในการนำเสนอให้ทราบต่อไป


2022-01-04 | Tuesday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 55 ครั้ง

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1200