ไฟล์แบบแจ้งรายชื่อผู้แทนระดับจังหวัด เป็นผู้ประสานงานเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลฯ และ งานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (.docx)


2021-12-14 | Tuesday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 185 ครั้ง

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1200