Map

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ. ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ.นนทบุรี

fax: 0-2590 -1215

ict-moph@health.moph.go.th

เบอร์ติดต่อภายใน

เบอร์ติดต่อขออีเมลภาครัฐและอินเตอร์เน็ตภายใน สป.

แบบสำรวจความพึงพอใจ

FAQ