การประกวดนวัตกรรมซอฟท์แวร์ ปี 2560

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งเข้าประกวด [ รายละเอียด ]

 กำหนดการประกวดนวัตกรรมซอฟท์แวร์ [ รายละเอียด ] 

 ใบสมัคร [ Download ]

 

 ส่งเอกสารได้ที่ ::

    ทางไปรษณีย์

      ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อาคาร 2  ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

    ทาง e-mail

          mHealth@moph.mail.go.th
(ยึดตามวันประทับตราไปรษณีย์ และ e-mail)

 ติดต่อสอบถาม ::

นางสาวจิลาวัลย์ มีสังข์    
โทรศัพท์  02- 590 1207  หรือ   mHealth@moph.mail.go.th


2016-12-29 | Thursday