ค่านิยม

I  (Integrate)     บูรณาการระบบ ICT กับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

C (Continuous)  มุ่งมั่นพัฒนาผลงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ICT อย่างต่อเนื่อง

T (Team)           ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดช่องทางการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการดำเนินงานขององค์กร


2016-11-03 | Thursday