คณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข

   • ปรับแผนการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 คลิกที่นี่

   • รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกที่นี่ 

   • รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิกที่นี่ 

   • แบบสรุปผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่ 

   • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คลิกที่นี่  

   • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกระทรวงสาธารณสุข  คลิกที่นี่  

   • ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2559 [หนังสือ] [เอกสารแนบ] [ตัวอย่างเอกสาร


คำสั่งแต่งตั้ง CIO กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่นี่


แนวทางและขั้นตอน การขออนุมัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ / ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  คลิกที่นี่


หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ คลิกที่นี่


แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐ  คลิกที่นี่


สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  คลิกที่นี่

 


2016-10-31 | Monday