Map

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขถ. ติวานนท์ต. ตลาดขวัญอ. เมืองจ นนทบุรี

0-2590 -1215

ict-moph@health.moph.go.th