โครงการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2556  
วันที่ 26-29 มีนาคม 2556 เวลา 08.30-16.00  
ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี  
ค้นหารายชื่อ :
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
สถานะ
1 .    นายภานุวัช วงศ์เครือสอน   โรงพยาบาลศูนย์ / ทั่วไป   โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
2 .    นายวิวัฒน์ โชติกิตติพงศ์   โรงพยาบาลศูนย์ / ทั่วไป   โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
3 .    นายวิษณุ เชิญทอง   โรงพยาบาลศูนย์ / ทั่วไป   โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
4 .    นายณัฐพงษ์ แก้วเมืองเพชร   โรงพยาบาลศูนย์ / ทั่วไป   โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
5 .    นายอุทัย แถวโนนงิ้ว   โรงพยาบาลศูนย์ / ทั่วไป   โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี  
6 .    นายวัชระ ลิ้มศฤงคาร   โรงพยาบาลศูนย์ / ทั่วไป   โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี  
7 .    นายชำนาญ ชะลูดดง   โรงพยาบาลศูนย์ / ทั่วไป   พระนครศรีอยุธยา  
8 .    นายประทีป สุมาลกันต์   โรงพยาบาลศูนย์ / ทั่วไป   พระนครศรีอยุธยา  
9 .    นายโสภณ เพชรคง   โรงพยาบาลศูนย์ / ทั่วไป   หาดใหญ่  
10 .    นางจีรพร วงศ์คำจันทร์   โรงพยาบาลชุมชน   พรเจริญ จ.หนองคาย  
11 .    นายอดิรักษ์ เมืองแทน   โรงพยาบาลชุมชน   พรเจริญ จ.หนองคาย  
12 .    นายภาสกร รัตนเดชสกุล   โรงพยาบาลชุมชน   โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
13 .    นางจันทร์จารึก รัตนเดชสกุล   โรงพยาบาลชุมชน   โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
14 .    นายวิชาญ เอี่ยมรัศมีกุล   โรงพยาบาลชุมชน   โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
15 .    นายวิทยา ภูคงคา   โรงพยาบาลชุมชน   โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
16 .    นายอรรถกร บุญแจ้ง   โรงพยาบาลชุมชน   มหาชนะชัย จ.ยโสธร  
17 .    นายศุภชัย สุนารักษ์   โรงพยาบาลชุมชน   หนองหาน จ.อุดรธานี  
18 .    นายเกิดสุข เมืองสมบัติ   โรงพยาบาลชุมชน   ท่ายาง จ.เพชรบุรี  
19 .    นายคณวัชร คำชัย   โรงพยาบาลชุมชน   นาเชือก  
20 .    นายมรกต เครือชารี   โรงพยาบาลชุมชน   โนนสะอาด  
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]
**   เข้าร่วม    ไม่เข้าร่วม   ขอส่งผู้แทน

จำนวนผู้ตอบรับเข้าร่วมประชุม
จำนวนผู้ที่ไม่ตอบรับเข้าร่วมประชุม/ไม่ส่งผู้แทน
จำนวนผู้ที่ไม่ตอบรับเข้าร่วมประชุม/ส่งผู้แทน
397   0   0