สรุปข้อคำถาม - คำตอบที่พบจากการใช้โปรแกรม

ข้อคำถาม
 1. การ Updown รายงานต้องทำอย่างไร
 2. การเพิ่มรหัสหน่วยงานในโปรแกรม
 3. หากต้องการแก้ไขรายละเอียดต่างๆ
 4. การรายงาน Spec ครุภัณฑ์ที่เปลี่ยนไปแล้ว
 5. ไม่สามารถทำการติดตั้งโปรแกรมได้
 6. บันทึกข้อมูลโปรแกรมจะขึ้น runtime error
 7. สำรวจรายการครุภัณฑ์ไม่ทันในมกราคมนี้
  1. คำถาม     การ Updown รายงานต้องทำอย่างไร

         ตอบ       1. เข้าไปที่โปรแกรมสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ต้องทำการเลือก “อรรถประโยชน์” แล้วเลือกรายการ “ฐานข้อมูล” เพื่อทำการสำรองข้อมูล (รายละเอียดวิธีดำเนินการ ในคู่มือ หน้า 7)
           2. เลือก รายการ “Updown รายงาน” รายละเอียดวิธีดำเนินการ ในคู่มือ หน้า 8    
    3. เข้า ftp://203.157.0.200 ใส่ username : hareware และ passward : mophhareware
   4.หน่วยงานใดไม่ได้เปิดใช้ ftp เมื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลและสำรองข้อมูล เก็บไว้แล้ว ให้นำข้อมูลที่ได้สำรองเก็บไว้ส่งมาที่ email address : veerin@health2.moph.go.th

  2. คำถาม      การเพิ่มรหัสหน่วยงานในโปรแกรม

         ตอบ       สามารถเข้าไปเพิ่มเติมรายละเอียดหน่วยงานได้ที่ C/Programfile/Hardware Managemanet System/Data/Hardware.mdb/

  3. คำถาม     หากต้องการแก้ไขรายละเอียดต่างๆ เช่น

   - รายละเอียดหน่วยงาน /ข้อมูลฝ่าย/กลุ่มงาน/
   - รายละเอียดครุภัณฑ์ /ลักษณะครุภัณฑ์ (อาทิเช่น ต้องการเพิ่มความเร็ว, Memory)
   - รหัสอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
      จะทำอย่างไร ?

        ตอบ   ไปที่เมนูอรรถประโยชน์และเลือกหมวดรายการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

  4. คำถาม    การรายงาน Spec   ครุภัณฑ์ หากหน่วยงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และได้ดำเนินการ Upgrade Spec จะลงรายงานอย่างไร?

        ตอบ   ให้รายงาน Spec ปัจจุบัน *หมายเหตุ หากมีการ upgrade หรือเปลี่ยนแปลง ให้ลงรายละเอียดที่ได้ ทำการ Upgrade ล่าสุด

  5. คำถาม    บางหน่วยงานไม่สามารถทำการติดตั้งโปรแกรมได้

        ตอบ    เกิดปัญหาจาก OS ผู้เขียนโปรแกรมรับทราบปัญหาแล้วและกำลังดำเนินการแก้ไขค่ะ

  6. คำถาม   สามารถลงโปรแกรมได้แต่เมื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะขึ้น runtime error '3421' Data type conversion error แล้วโปรแกรมปิดเองอัตโนมัติ

         ตอบ  ปัญหาเนื่องจาก โปรแกรมติด bug ซึ่งโปรแกรมเมอร์ทราบปัญหาและดำเนินการแก้ไข  
   แล้ว สามารถดาวน์โหลดและนำโปรแกรมไป Extract ทับใน Drive C:Programfile/Hardware Managemanet System คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดค่ะ
  7. คำถาม   สำรวจรายการครุภัณฑ์ไม่ทันในมกราคมนี้ ?

         ตอบ  ต้องการให้ส่งข้อมูลก่อนสิ้น ก.พ.เพื่อนำข้อมูลนำเสนอและชี้แจงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ หน่วยงานภาครัฐ


   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุขขอขอบพระคุณในความร่วมมือของทุกหน่วยงานหากเกิดความไม่สะดวก ในการดำเนินการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในปัญหาที่พบและแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข
  โทร.0 2590 1213 โทรสาร 0 2590 1215